Ihr Einkaufswagen
Nah dran Symbol
Wir haben KOSTENLOSEN VERSAND in ganz Norwegen! (Stufe 2-4 Tage) Wir haben KOSTENLOSEN VERSAND in ganz Norwegen! (Stufe 2-4 Tage)
Symbol
Einkaufswagen Symbol
Nah dran Symbol
Symbol

Salgs- og leveringsbetingelser for STØTTT AS

1. GENERELT

Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra Støttt AS med mindre andre betingelse er skriftlig avtalt. Ved bestilling anses kjøperen å ha godtatt salgsbetingelsene. Gyldig avtale foreligger ikke før Støttt AS har bekreftet bestillingen.

2. PARTENE

Selger er Støttt AS [Kontaktadresse],post@stottt.com, +4790927117, organisasjonsnummer NO922754713MVA , og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren og/eller næringsdrivende som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. SIKKERHETSERKLÆRING

Støttt AS setter din sikkerhet i fokus når du handler på vår web-shop. All informasjon om kundedata som lagres hos oss er kundens private og vil ikke bli tilgjengelig for andre enn kunden selv og ansatte hos Støttt AS. Personlig kundeinformasjon blir lagret på våre servere og blir kun benyttet til behandling av ordre og leveringer. Kundedata- og historikk som ligger lagret i systemet blir oppbevart i minst 10 år i henhold til norsk regnskapslov.

E-post vil ikke bli sendt til din e-postadresse dersom du selv ikke ønsker det. Unntaket er ordrebekreftelser på ordre du plasserer hos oss.

4. SALGSPANT

Støttt AS har salgspant i den leverte vare inntil denne er betalt i sin helhet. Inntil så er skjedd har ikke kjøper rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vareadresse uten Støttt's skriftlige samtykke. Kjøper forplikter seg ellers til å behandle salgspantbeheftede varer med tilbørlig aktsomhet og holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade. Hva salgspantet omfatter vil fremgå av ordrebekreftelse, pakkseddel og/eller faktura knyttet til den enkelte levering.

5. LEVERANSE/LEVERINGSTID

All leveranse av varer sendes direkte fra våre distributører, og vil bli levert av posten, budbil, egne sjåfører eller andre transportmidler. Leveranser vil bli effektuert og fakturert løpende. Risikoen går over på kjøper ved levering på avtalt leveringssted. Støttt AS vil jobbe for å levere din vare raskest mulig, dersom varen blir forsinket vil vi informere om estimert leveringstid. Normal leveringstid er [antall] dager.

Støttt AS tar ikke ansvar for tap kunden lider som følge av lengre leveringstid om ikke annet er skriftlig avtalt].

6. PRISER OG BETALING

Alle priser er oppgitt både inkl. og eks. mva. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og spesifikasjoner på Internett-sidene uten videre forvarsel. Vi fraskriver oss også ethvert ansvar for eventuelle feil i våre prislister.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

7. GARANTI

Garanti omfatter ikke feil som er oppstått på grunn av kjøpers feilaktige bruk eller installasjon. Reparasjon dekkes kun når varen er levert etter standard returbetingelser.

8. ANGREFRIST VED FORBRUKERKJØP

Ved forbrukerkjøp får angrefristlovens regler anvendelse, og ved levering av varer til forbruker er det vedlagt et angrefristskjema. Skjemaet må benyttes dersom kunden ønsker å omgjøre kjøpet, og alt tilbehør og originalemballasje må returneres sammen med varen.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.


9. LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

10. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING - KJØPERNES RETTIGHETER OG FRIST FOR Å MELDE KRAV

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10.1 Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

10.2 Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

10.3 Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

11. MANGEL VED VAREN - KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

11.1 Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

11.2 Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

11.3 Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er
uvesentlig.

12. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

12.1 Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

12.2 Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

12.3 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12.4 Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

13. GARANTI

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

14. PERSONOPPLYSNINGER
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

15. ANSVARSBEGRENSNING DER KUNDEN IKKE ER FORBRUKER

Støttt AS er kun pliktig til å betale erstatning dersom kundens tap skyldes at Støttt AS har forårsaket tapet ved uaktsomhet. Støttts erstatningsplikt etter foregående setning er begrenset til et beløp tilsvarende kjøpesummen for angjeldende vare.

Støttt AS er bare ansvarlig for indirekte tap og konsekvenstap dersom tapet er forårsaket av Støttt AS ved grov uaktsomhet eller forsett.

16. KONFLIKTLØSNING

Enhver tvist vedrørende denne Avtale skal avgjøres i henhold til norsk lov.

Enhver tvist skal søkes løst i minnelighet. Klager kan av forbrukere fremmes til Forbrukerrådet.

Oppnås ikke enighet skal tvisten avgjøres ved Støttts's verneting i Oslo.